Obchodní podmínky

 

Definice

V těchto obchodních podmínkách znamená:

  • Provozovatel: Michal Prokeš, Aleje 524/123, 725 28 Ostrava, IČ 08377626,
  • Účastník: jakákoliv fyzická nebo právnická osobu registrovaná na webinář
  • Webinář: vzdělávací akce probíhající online po předchozí registraci a uhrazení účastnického poplatku

 

Registrace na webinář

Objednávku webináře považuji za potvrzenou kliknutím na tlačítko „Odeslat“ pod formulářem pro zadání údajů o fakturaci. Po přijetí odeslání objednávky obdrží účastník do 24 hodin formou e-mailu v PDF podobě informace potřebné k úhradě (objednávku).  Účast na webináři bude účastníkovi závazně potvrzena až po provedení platby (většinou do 24 hodin).

 

Úhrada webináře

V případě platby převodem obdrží po odeslání objednávky účastník do 24 hodin do e-mailu informace potřebné k úhradě. Splatnost je automaticky nastavena na 2 pracovní dny.

Nebude-li poplatek, ať už v jakékoliv formě, uhrazen, může být objednávka zrušena.

 

Storno podmínky

Účast na webináři je možné zrušit bezplatně nejpozději 4 hodiny před jeho zahájením. Zruší-li účastník svou přihlášku na webinář méně než 4 hodiny před zahájením, případně se na webinář nedostaví, nebude mu poplatek vrácen. Přihlášku na webinář však lze převést na náhradníka. V případě zrušené účasti více než 4 hodiny před zahájením webináře bude poplatek uhrazen zpět na účastníkem uvedený účet do 14 dnů.

Provozovatel si vyhrazuje právo webinář zrušit či změnit datum konání z vážných organizačních, technických nebo kapacitních důvodů. V takovém případě budou účastníci informování telefonicky nebo e-mailem, bude jim nabídnut náhradní termín či vrácení celého kurzovného do 7 dnů.

Webinář i veškeré materiály a podklady nesmí být bez předchozího písemného souhlasu organizátora jakýmkoli způsobem nahrávány, kopírovány či šířeny.

 

Reklamační řád a informace o záruce

Provozovatel odpovídá Účastníkovi, že je Webinář realizován dle popisu na webových stránkách.

Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Účastníka informaci o nespokojenosti s Webinářem.

Není-li dodržena v programu Webináře náplň Webináře, má Účastník právo požadovat náhradní termín stejného Webináře; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

Právo na účast na náhradním termínu Webináře má Účastník i v případě problémů s připojením k Webináři, které způsobí, že se nemůže Webináře zúčastnit. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.

Reklamace Webináře musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel s Účastníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Účastník stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady, za které je považováno písemné sdělení o důvodech reklamace na e-mailovou adresu prokes.michal90@gmail.com, potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Účastníka k dalším krokům.

 

Informace o odstoupení od smlouvy

Účastník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od realizace Webináře, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik Webinářů, běží tato lhůta ode dne realizace prvního Webináře. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Provozovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy zašle Účastník Provozovateli e-mail na adresu prokes.michal90@gmail.com s informací o odstoupení.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Provozovatel Účastníkovi peněžní prostředky přijaté od Účastníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Účastníkem, a to stejným způsobem, jakým je Provozovatel od Účastníka přijal.

V případech, kdy má Účastník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Provozovatel také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby realizace webináře. V takovém případě vrátí Provozovatel Účastníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Účastníkem.

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Účastníků se řídí Podmínkami pro zpracování osobních údajů Provozovatele.

 

Kontakt

V případě jakýchkoliv nejasností může Účastník kontaktovat Provozovatele na e-mailové adrese prokes.michal90@gmail.com nebo telefonním čísle +420724366616